Regulamin (Polityka prywatności niżej)

Art. 1 Postanowienia wstępne

Właścicielem sklepu internetowego jest ZIB Spółka Jawna mająca siedzibę w 36-200 Brzozów, ul. T. Kościuszki 57, NIP 686-000-40-06, numer telefonu: (13) 434-15-17, adres e-mail: [email protected]

Art.2 Określenia ogólne

1) Sklep Internetowy dostępny pod adresem zib24.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.

2) Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego zib24.pl, a w szczególności:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym oraz zakaz dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
tryb postępowania reklamacyjnego.
3) Klient – osoba fizyczna lub firma

4) Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a ZIB Spółka Jawna

5) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej,

6) Produkt – to towar fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych (o ile są one wymagane).

7) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon fiskalny – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

8) Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego są przetwarzane przez ZIB Spółka Jawna w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych (w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

9) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. Zm.)

Zasady rejestracji

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie zib24.pl.

3. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

aktywny adres e-mail,
hasło do konta Użytkownika,
imię i nazwisko,
adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
numer telefonu.
4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

5. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

aktywny adres e-mail,
hasło do konta Użytkownika,
nazwę firmy,
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
imię i nazwisko osoby do kontaktu,
numer telefonu.
6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.

7. ZIB Spółka Jawna może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli:

cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez ZIB Spółka Jawna zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

9. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony ZIB Spółka Jawna ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody ZIB Spółka Jawna

10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej

Art. 3 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem , że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia złożenia zamówienia na produkty.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ZIB Spółka Jawna. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem.

Art. 4 Płatności

1. Należność za dane zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów ich transportu.

2. Dostępne formy płatności w sklepie internetowym zib24.pl to:

przelew na konto - wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli numer konta nie został wygenerowany lub został odrzucony przez Państwa bank prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi sklepu.
płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar.
płatność gotówką w Punkcie Odbioru, mieszczącym się pod adresem siedziby firmy.
szybkie płatności - Transferuj.pl
3. ZIB Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.

4. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

5. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres:

ZIB Spółka Jawna

Ul. T. Kościuszki 57

36-200 Brzozów

lub na adres e-mail: [email protected]

Pobierz formularz zwrotu wpłaty.

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym zib24.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.

2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

3. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu.

4. Wydanie towarów następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 1 dnia roboczego (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji,
dodania ich do koszyka, w którym przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów,
zalogowania do Konta Użytkownika, chyba że Kupujący zalogował się wcześniej,
wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
kliknięcia przycisku „Zamów”.
6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 1 dnia roboczego zastrzega sobie możliwość zmian, tzw. kontrofertę – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

7. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zamawiane przez Klienta towary i/lub usługi będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego www.pro-clen24.pl Ze względu na dużą ilość składanych zamówień, może się zdarzyć specyficzna sytuacja w Sklepie Internetowym, że stan magazynowy zostanie wyczerpany. W takim przypadku zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszenia, natomiast Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.

9. ZIB Spółka Jawna dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Zastrzega sobie jednak możliwość wystąpienia różnic pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu a zdjęciem umieszczonym na stronie internetowej. Różnice te mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.

10. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności.

Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

1. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

2. Sklep zib24.pl umożliwia osobisty odbiór towaru wyłącznie w podanym na stronie sklepu Punkcie Odbioru.

3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub pocztą polską (na terenie Brzozowa dostawa realizowana jest transportem własnym).

4. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

5. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.

6. Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.

7. Firma kurierska ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo. Zmiana adresu dostawy w trakcie doręczenia przesyłki oraz kolejne próby jej doręczenia są dodatkowo płatne.

8. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.

9. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30kg (również przesyłek na palecie), dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

10. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.

Wysyłane przez nas paczki są oklejone taśmą, która jest zarazem plombą. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym i należy go wysłać do ZIB Spółka Jawna na adres ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów lub wysłać skan dokumentu na adres mailowy: [email protected] z dopiskiem REKLAMACJE oraz poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
12. Koszt transportu naliczany jest przy składaniu zamówienia.

Art. 7 Czas realizacji zamówienia

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.

2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym ZIB Spółka Jawna. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od daty nadania.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

ZIB Spółka Jawna

Ul. T. Kościuszki 57

36-200 Brzozów

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagać będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Centrum Obsługi Klienta podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania ZIB Spółka Jawna o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – ZIB Spółka Jawna ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów lub e-mail [email protected]

4. ZIB Spółka Jawna ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.

Art. 9 Warunki reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1) telefonicznie pod numerem telefonu: (13) 434-15-17

2) e-mailem na adres: [email protected];

4) listownie na adres: ZIB Spółka Jawna ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów z dopiskiem „REKLAMACJE”.

3. Po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego – dostępnego na stronie sklepu –zgłoszeniu zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Odznaczenia RMA na przesyłce wpływa na szybsze rozpatrzenie roszczenia reklamacyjnego z uwagi na przyjęty system identyfikowania przesyłek, dlatego zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. ZIB Spółka Jawna będący sprzedawcą, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.

5. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Jeżeli zostanie ona rozpatrzona pozytywnie ZIB Spółka Jawna zwróci Kupującemu koszty przesłania reklamowanego sprzętu, jak również jego demontażu/montażu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty transportu, jak również demontażu/montażu towaru będzie ponosił Klient.

6. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

nieodpłatnej naprawy,
jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,
jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.
Art. 11 Ochrona danych osobowych

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych ZIB Spółka Jawna wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

Art. 12 Zmiany Regulaminu

1. ZIB Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie zib24.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 13 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób (dalej Użytkownik) korzystających ze strony internetowej zib24.pl (dalej Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest ZIB Spółka Jawna, ul.Kościuszki 57, 36-200 Brzozów, NIP: 686-000-40-06 (dalej Administrator)

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:
ZIB Spółka Jawna, ul.Kościuszki 57, 36-200 Brzozów

§2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej znajdującej się pod adresem zib24.pl ze wszystkimi jej podstronami (dalej Serwis) oraz odnosi się do każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.

Treści znajdujące się w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być jakkolwiek wykorzystywane bez zgody uprawnionego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

Administrator zwolniony jest z odpowiedzialności za zasady prywatności panujące na stronach internetowych, które użytkownik odwiedzi za pomocą linków zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu.

O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

§3. Dane osobowe - przetwarzanie

Serwis przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników - tzn. takich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji pod adresem: zib24.pl i podali niezbędne dane potrzebne do zarejestrowania konta w Serwisie i jego aktywacji.

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych obowiązkowych danych osobowych, o której nie został poproszony, a wynika to z faktu, że w zależności od sposobu korzystania z Serwisu wymagane mogą być inne dane.

Następujące dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Serwis:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • nazwę prowadzonej działalności gospodarczej
 • NIP

Każdorazowo dane wymienione w pkt. 1, 2 i 3 wykorzystywane są w celu:

świadczenia przez Administratora usługi w ramach funkcjonalności Serwisu określanej jako część Wydawcy lub część Reklamodawcy - podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;


Nie jest możliwe korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu bez podania danych wspomnianych w pkt.1,2 i 3..

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika oprócz Administratora mogą być również inne podmioty, którym Administrator musi przekazać część lub całość danych osobowych Użytkownika w celu wykonania usługi realizowanej poprzez Serwis. Opisana sytuacja ma miejsce w szczególności dla następujących zdarzeń:

Obsługa księgowa zamówienia (odbiorcą danych osobowych może być biuro rachunkowe współpracujące z Administratorem)

Zapewnienie dostępności online Serwisu dla Użytkownika (w tej sytuacji odbiorcą danych osobowych może być firma hostingowa utrzymująca Serwis)

Zapewnienie komunikacji elektronicznej (e-mail) (w tej sytuacji odbiorcą danych osobowych może być firma zewnętrzna wspierająca Administratora w masowych wysyłkach wiadomości elektronicznych)

Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić ponadto zgodę na:

 • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażona na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
 • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażona na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

§4. Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • celu przetwarzania;
 • kategorii odnośnych danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może dokonać zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji oraz na etapie korzystania z Serwisu w dowolnym momencie w ustawieniach swojego konta w Serwisie lub poprzez złożenie takiej prośby pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§5. Pliki Cookies

Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;

Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.