POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

Zwrot towaru/ Odstąpienie od umowy

 1.     Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ZIB Spółka Jawna mająca siedzibę w 36-200 Brzozów, ul. T. Kościuszki 57, NIP 686-000-40-06, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 2.     Klient odstępujący od umowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej http://zib24.pl przesyłając je drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ZIB Spółka Jawna, ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów.
 3.     Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania klientowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy, z którego klient przesłał zgłoszenie.
 4.     Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, umowę uważa się za niezawartą.
 5.     Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6.     Klient odstępujący od umowy może uzgodnić formę odesłania towaru kontaktując się z pracownikami firmy ZIB Spółka Jawna mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 13 43 415 17. Klient musi odesłać towar na swój własny koszt na adres ZIB Spółka Jawna, ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów. 
 7.     Przedsiębiorca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności za towar - bez zwrotu kosztow dostawy/odesłania towaru.
 8.     Przedsiębiorca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. Chyba, że klient  wyraził zgodę na inny sposób zwrotu zaproponowany przez przedsiębiorcę.
 9.     Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10.   Prawo odstąpienia od umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi odnośnie umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
 •          rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy także przewodów i kabli w odcinkach mniejszych niż 100mb ciętych na indywidualne zamówienie klienta) ;
 •          rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •          rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 •          rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

 

Reklamacje

Kupujący zobligowany jest do weryfikacji odbieranego przy kurierze towaru i w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania - spisania przy kurierze PROTOKOŁU SZKODY (dokument taki Kurier firmy przewozowej ma ze sobą do dyspozycji osoby odbierającej przesyłkę). 

 1.     Podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpatrzenia jest poprawnie wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać ze strony zib24.pl
 2.     Reklamacje błędne lub nie zawierające danych wymaganych w formularzu pozostaną bez rozpatrzenia.
 3.     Klient powinien precyzyjnie opisać wady towaru, aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpiło bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalania przyczyn reklamacji.
 4.     Zgłoszenie reklamacyjne Klient może złożyć:
 •          Telefonicznie pod nr telefonu: (13) 43 415 17;
 •          E-mailem na adres: [email protected];
 •          Listownie na adres: ZIB Spółka Jawna ul. T. Kościuszki 57, 36-200 Brzozów z dopiskiem „REKLAMACJE”.

 

 1.     W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne spełnia wymogi formalne, Przedsiębiorca w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji, podejmie decyzję co do sposobu rozpatrzenia zgłoszenia i poinformuje o niej Klienta tą samą drogą, którą zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne.
 2.     Koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa:
 •          Jeśli reklamacja jest zasadna i została przyjęta – Przedsiębiorca
 •          Jeśli reklamacja jest niezasadna i została odrzucona - Klient
 1.     Jeżeli reklamowany towar wymagać będzie badań jakościowych oraz sprawdzenia, Przedsiębiorca podejmie decyzje co do sposobu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego produktu.
 2.     Klient żądający wymiany towaru na pozbawiony od wad zobowiązany jest skonsultować z Przedsiębiorcą kwestię zwrotu towaru. Towar odesłany bez uprzedniej konsultacji nie zostanie przyjęty.